hệ thống điện tim gắng sức

  • Hệ thống điện tim gắng sức Cardiovit CS-104 System

    Liên hệ

    Hệ thống điện tim CARDIOVIT CS-104 kết hợp tất cả các tính năng ECG thiết yếu và khả năng mong muốn trong một hệ thống tích hợp. CARDIOVIT CS-104 cũng có sẵn dưới dạng phần mềm PC ECG khi nghỉ ngơi và phần mềm PC đo phế dung.
  • Máy điện tim Cardiovit CS-104

    Liên hệ

    Máy điện tim CARDIOVIT CS-104 kết hợp tất cả các tính năng ECG thiết yếu và khả năng mong muốn trong một hệ thống tích hợp. CARDIOVIT CS-104 cũng có sẵn dưới dạng phần mềm PC ECG khi nghỉ ngơi và phần mềm PC đo phế dung.